Een insecten/bijenhotel op de golfbaan Toxandria (Molenschot N-Br.)
Doorgaans bestaan golfbanen voor het grootste deel uit strak gemaaide gazons met aan de randen van de baan eventueel ruimte voor wat natuurlijker groen. Deze eentonige inrichting van de buitenruimte resulteert vaak in een verstoring van het ecologisch evenwicht. Op golfbanen uit dit zich vooral in de sterke aanwezigheid van engerlingen. Dit zijn de larven van een bepaalde groep keversoorten, de zogenaamde bladsprietkevers (o.a. meikever, rozenkever), die onder het gazon tot ontwikkeling komen. De schade die door deze larven ontstaat, bestaat enerzijds uit vraatschade aan de wortels van de grassen en anderzijds uit graafschade van bijvoorbeeld kraaien, die de engerlingen eten. In toenemende mate is er vanuit de beheerders van golfbanen interesse voor biologische bestrijding van engerlingen.
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat, naast zoogdieren en vogels, de natuurlijke vijanden van engerlingen bestaan uit enkele soorten dolkwespen (Tiphia femorata) en sluipvliegen (Prosena siberita). Voor een ecologisch evenwicht dienen jaarrond de optimale leefomstandigheden van deze soorten aanwezig te zijn. In de praktijk blijkt dat voor dolkwespen en sluipvliegen gedurende het groeiseizoen (te) weinig bloeiende planten aanwezig zijn. De nectar van de bloemen is van belang voor de energiebehoefte bij het graven naar engerlingen en de pollen van de bloemen zijn een belangrijke eiwitbron voor de vorming van nieuwe eitjes.
Op en in de omgeving van de golfbaan treft men weinig bloeiende planten, zeker niet in de periode wanneer de dolkwesp op engerlingen haar eieren legt. Dit heeft tot gevolg dat de wesp onvoldoende energie heeft om op zoek te gaan naar engerlingen.
In het voorjaar van 2011 heeft Van Helvoirt Groenprojecten op diverse plaatsen en bij verschillende holes van golfbaan Toxandria een Heemmengsel ingezaaid, waarbij de samenstelling van het mengsel is afgestemd op de belangrijkste waardplanten van de dolkwespen en sluipvliegen. De belangrijkste soort die is ingezaaid is wilde peen (Daucus carota). Wilde peen levert pollen als eiwitbron, nectar als energiebron en bloeit wanneer de wespen actief zijn.
Naast de ontwikkeling van de vegetatie ten behoeve van de gestelde garantie, is binnen dit project ook aandacht voor het monitoren van dolkwespen en sluipvliegen.
Aanvullend zijn maatregelen getroffen in de vorm van het aanbrengen van insectenhotels en het ontwikkelen van ‘geriefhoutbosjes’ (kleinschalige bosranden onderhouden met behulp van hakhoutbeheer: het periodiek afzetten van loten van de beplanting). Onderzoek heeft uitgewezen dat de diversiteit aan sluipwespsoorten in dit soort biotopen sterk gestimuleerd wordt.
Daarnaast kunnen ter bestrijding van engerlingen maatregelen getroffen worden voor diverse loopkevers. Dit is een groep van actief jagende kevers, die het met name voorzien hebben op insectensoorten en hun larven. Ook het creëren van schuil- en nestgelegenheid voor kleine zoogdieren, zoals egels, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bestrijden van schadeveroorzakende insectenlarven.
Met toestemming overgenomen van: http://nieuwsbrief.heem.nl/pagina.169.htm -- -- foto insecten/bijenhotel
 
Insecten/bijenhotel Golfclub Toxandria